Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.:

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia(robota budowlana, dostawa, usługa)

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania(w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

 

1.

 

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Karłowice Wielkie
i Goworowice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

 

marzec 2019

 

2.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Kamiennik

usługa

przetarg nieograniczony

     882 488,64 zł

III-IV kwartał 2019

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat

Wersja XML