Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148 z zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.
2.
Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

4. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Kazimierz Cebrat

/wójt/


PDFZałącznik Nr 1 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.pdf

DOCXZałącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich.docx

DOCXZałącznik Nr 3 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 3 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich.docx

PDFZałącznik Nr 4 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf

DOCXZałącznik Nr 5 - Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Kamienniku.docx

DOCXZałącznik Nr 5 - Zgłoszenie dziecka do kl. I Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich.docx

Wersja XML