Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Kamiennik oraz zamieszczony został na stronie BIP Gminy Kamiennik.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY KAMIENNIK
Kazimierz Cebrat


PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022.pdf

 

Wersja XML