Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza do złożenia oferty na „Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.”

1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

2. Opis przedmiotu zamówienia: w tabeli

3. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/ roboty budowlane (niewłaściwe skreślić)

4. Termin realizacji zamówienia:

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 1430
w formie:

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

8. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury/rachunku za usługę.

Informacje uzupełniające:

 1. Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy.
 2. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik do Zapytania ofertowego na wycenę nieruchomości.docx

 

Wersja XML