Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR  5/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 12.01.2021 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik.   

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 12.01.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 85/3

Przedmiot prawa własności:  udział w prawie własności wynoszący ¼

Powierzchnia użytkowa budynku: 66,08 m2

Powierzchnia zabudowy: 84,00 m2

Obręb: 0006- Karłowice Wielkie

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00047346/2

Powierzchnia działki: 0,0500 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 3 marca 2005 r., poz. 400) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzoną uchwałą nr XLV/239/06 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 marca 2006 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 12 maja 2006 r., poz. 1091), działka nr 85/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 12.01.2021 r. do 01.02.2021 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej - Nowiny Nyskie, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

Wersja XML