Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne druki i wnioski

W załącznikach wnioski i druki do pobrania


DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.doc

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.doc

DOCWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego.doc

DOCXWniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku nikorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym wraz z załącznikami.docx

DOCXZgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa.docx

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

DOCRozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.doc

DOCWniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytkach.doc

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której.pdf

PDFWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew, krzewów.doc

PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

DOCDruk naliczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.doc

DOCWniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc

PDFWniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

DOCDeklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012.doc

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Kamiennik w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc

Wersja XML